• اصفهان، خیابان امام خمینی، بلوار عطاالملک، چهارراه اول

همایش های پیش رو

همایش مدیران الماسی، مرکز همایش های سیتی سنتر اصفهان، ۱۹ مرداد ماه ۹۶

همایش های برگزار شده